Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Pro lepší srozumitelnost “pojišťovácké terminologie” uvádíme nejčastější pojmy se kterými se mohou naši klienti setkat.

Pojistná událost:

nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právím předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění

Nahodilá skutečnost:

skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku

Pojistná doba:

doba na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno

Pojistitel:

právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zák. č. 363/1999 Sb. – o pojišťovnictví ve znění pozdějších předpisů

Pojistník:

osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu

Pojištěný:

osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje

Oprávněná osoba:

osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění

Obmyšlená osoba:

osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné  plnění v případě smrti pojištěného

Pojistné nebezpečí:

možná příčina vzniku pojistné události

Pojistné riziko:

míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím

Pojistný zájem:

oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím

Pojistná hodnota:

nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat

Pojistné:

úplata za soukromé pojištění

Běžné pojistné:

pojistné stanovené za pojistné období

Pojistné období:

časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné

Jednorázové pojistné:

pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno

Časová cena:

cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem

Nová cena:

cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu

Odkupné / Odbytné:

stejný význam – část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění

Čekací doba:

doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi

Pojištění škodové:

soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události

Pojištění obnosové:

soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody

Kapitálová hodnota:

je tvořena z části pojistného placeného klientem (celkové výše spořící složky) a z podílů na zisku (zhodnocení), které připisuje pojišťovna; jedná se o úhrn peněžních prostředků, které dostane pojištěný při konci pojištění

Bezkrevní léčba:

jde o náhradu  krevní transfuze takovými medicínskými postupy a léčebnými přípravky, které dokážou omezit rizika s příjmem cizí krve, nejčastěji při plánovaných operacích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální kurz zlata
Zlato - graf ceny
Komodity a deriváty ze stránek Kurzy.cz
Aktuální kurzy měn
USD Vlajka meny USD USD = změna {value}%
GBP Vlajka meny GBP GBP = změna {value}%
EUR Vlajka meny EUR EUR = změna {value}%
HRK Vlajka meny HRK HRK = změna {value}%
JPY Vlajka meny JPY JPY = změna {value}%
CAD Vlajka meny CAD CAD = změna {value}%
PLN Vlajka meny PLN PLN = změna {value}%
RUB Vlajka meny RUB RUB = změna {value}%
HUF Vlajka meny HUF HUF = změna {value}%
CHF Vlajka meny CHF CHF = změna {value}%
PX50 Vlajka meny PX50 PX50 = změna {value}%

Kontaktujte nás

 • Závoláme Vám zpět
 • Potřebujete poradit?
 • Domluvit schůzku
 • *

  *

  *

  1O + 1O = 

  *

  *

  *

  *

  1O + 1O = 

  *

  *

  *

  *

  1O + 1O =